Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zagnańsk

Budynek GOPS

Barcza

Gmina Zagnańsk

Gmina Zagnańsk

Samsonów

Kaniów

Artykuły

 • Informacja

  Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U z 2022, poz. 1692)

  dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1) Osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

  2) Osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

  Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się , że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

  W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wielorodzinnego złoży więcej jak jedna osoba , dodatek ten przyznany będzie wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

  Przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa a art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw .

  Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000,00 zł .

  Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 roku, wnioski złożone po wskazanym terminie pozostaną bez rozpoznania.

  Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia się         z wykorzystaniem profilu zaufanego.

  Wniosek o dodatek węglowy należy składać w :

  Punkcie Obsługi Interesanta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku
  ul. Spacerowa 8 b (budynek Ośrodka Zdrowia)

  w godzinach od 700 do 1500 w środy w godzinach od 700 do 1700.

  Informacje telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu 41 31-13-135 wew. 25, 26, 27 i 28

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • Dodatek węglowy

  UWAGA

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku uprzejmie informuje, iż dnia 12 sierpnia 2022r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku (Dz.U. z 2022, poz.1692)

  Przyjmowanie wniosków nastąpi po wydaniu Rozporządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku.

  O dacie rozpoczęcia przyjmowania " Wniosków o dodatek węglowy" tutejszy Ośrodek poinformuje odrębnym komunikatem.

   

      

  Czytaj Więcej o: Dodatek węglowy
 • Projekt "KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych"

  Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. rozpoczęła realizację projektu „KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych” projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-26-0010/21 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

  Cel główny projektu: Wzrost aktywności zawodowej osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa świętokrzyskiego, będących uczestnikami projektu, uzyskany poprzez udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, realizowanych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie naboru w okresie trwania projektu (01.04.2022-30.06.2023).

  Działania kierowane do osób zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, w wieku 18-29 lat, (w szczególności miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów), w tym wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiet, osób z kategorii NEET, osób o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami, imigrantów z Ukrainy.

  Czytaj Więcej o: Projekt "KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych"
 • Projekt dla osób z niepełnosprawnością "Wiatr w żagle"

  Fundacja La Cinta wraz  z Klubem Żeglarskim IKAR Jedlnia-Letnisko, w ramach konkursu „Sięgamy po sukces”, uzyskała dofinansowanie z PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do projektu "Wiatr w żagle".

  Projekt skierowany jest wyłącznie do pełnoletnich osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu minimum umiarkowanym. Rodzaj niepełnosprawności:

  1. Schorzenie narządu ruchu;
  2. Schorzenie narządu słuchu;
  3. Niepełnosprawność sprzężona;
  4. Inne.

  Projekt ma na celu:

  • zwiększenie samodzielności i skuteczności osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie dostępu do aktywności jaką jest żeglarstwo,
  • podniesienie umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu żeglarstwa, w tym z zakresu teorii żeglowania, meteorologii oraz bezpieczeństwa na wodzie,
  • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia jachtu w tym stworzenie możliwości do przystąpienia do egzaminu państwowego i zdobycia Patentu Żeglarza Jachtowego.

  Czytaj Więcej o: Projekt dla osób z niepełnosprawnością "Wiatr w żagle"